KAMAL HASSAN QUOTES ABOUT LIFE IN TAMIL

உலக மகிழ்ச்சி எனக்குத் திருநாளேன்; ஆனால் உலக பொழுதுபோது எனக்கு என் தேவையே தந்தைப் பெருமான். Happiness is my everyday; but in times of trouble, I find solace in my father.

எஞ்சவேண்டியவர்களின் தந்தைப்பெருமான்களை விரட்டியுங்கள், பிடிக்கக்கூடிய அநேகமான விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Respect the fathers of those you adore and learn many important things.

நான் பழமொழிகளை பழிச்சோர்க்காக அனுமதிக்கவில்லை; ஏனென்றால், அவை நம் காலத்தின் மூல்களாக இருக்கலாம். I do not believe in proverbs, as they can be the roots of our generation’s beliefs.

நான் நடித்த அனைத்து படங்களிலும் நன்மைகளை வீணாபடுத்த அரசியலை அமைக்கின்றேன். I create politics in all the films I act in to spread goodness.

இயல்பு மாற்றலாக வாழ, வெடிக்கவேண்டும். Change according to circumstances and live; to survive, one must adapt.

எல்லாம் மாறியதில்லாமல் இருக்கவேண்டும் என்பதைத் தோன்றினாலே நீதிபதி. Justice is preserved when one does not have the desire to keep everything the same.

தனித்தன்மையின் மதிப்புக்களை படைப்பது எனக்கு அர்த்தம் இருக்கும்; அதையும் எழுதிப் படித்துக்கொள். Understand the values of individuality, and learn to cherish them by reading books.

படத்தின் முதல்வனாகியவன் வேளான்; உயிருக்கு முதன்முதலில் துன்பம் என்னவென்றால் இது முதன்முதலில் ஏராளமான தீவிரக்காரம். The hero in a film is a traveler; suffering is the first and intense feeling one encounters before experiencing joy.

மானங்களின் மனித இணையாக்கம் என்னோடு அடைக்கப்பட முடியாது. The connection between human beings cannot be avoided or denied.

முன்னோர்களை பெரும்பாலானவர்களாக கருதினால், முன்னோர்கள் அபேதிகை ஆர்வத்துடன் இருக்கும். If we consider our predecessors to be superiors, they will remain as inspirations.

நல்ல சிந்தனையை நல்ல நேரத்திலேயே ஏதாவது செய்யவும். Good thoughts should be acted upon at the right time.

முன்னோரை பழிப்பதால் நமக்கு மிகுந்த நலம் ஏற்படும்; உலக முக்கியமானைகளைப் பழிக்காதது நோக்கம்போல் ஆகும். When we respect our elders, we receive immense goodness; it is similar to not ignoring important matters in the world.

உண்மையும் புதியதுமான மக்கள், கூட்டமைவுக்கு குழைவிலும் அபிகாரமாக இருக்க முடியும். Honest and innovative people can overcome any obstacle in unity.

வாழ்க்கை பொறுத்து வளரும் ஒருவரின் நிலையிலிருந்து அவைகளை மறந்துவிடுகின்றன. Life moves on and forgets the experiences of individuals.

மக்கள் மூலம் துன்பம் அனுபவித்த தோட்டனியாளர்களை யாரேயாவது விட விரும்பினாலும் நீதிபதி அசத்துவதில்லை. The judge will not show favor to anyone who has caused pain and suffering to others through deceit, regardless of the popularity of the individual.

நம் கள்வரின் முதலிய ஒவ்வொரு ஆபத்தினாலும் அமைச்சூராகவே இருக்க வேண்டும். We must become the support system for our mentors during times of adversity.

இயல்பாக யாரும் துன்பம் அனுபவிப்பது தவறானது அல்ல; அது அவர்களதே உண்டாவும். It is not incorrect for anyone to experience pain naturally; it is a part of their existence.

நிலைத்தலும், மங்காமல் முன்னோரைப் போற்றுவதுமே அத்தாட்சியின் மேல் மரியாதையை கிளப்பதை. Respecting and praising one’s predecessors without envy is the most respectful way to uphold governance.

மஹாத்மா காந்தி பகுதியில் தன்னையே மாட்டி உள்ளும் மக்கள் மேம்படுத்துவது மிகுந்த அற்புதமான அடையாளமாகும். The most miraculous sign is when people themselves follow Mahatma Gandhi’s teachings.

உட்பிரிவைக்காக வாழ்கிறது உலகு; அது தன்னை உட்பிரிவாகப் பிரித்துக்கொண்டிருக்கின்றது. The world lives for diversity, as it is born out of diversity.

அரசியலில் பார்ப்பவர்களை நெருக்க ஆகாத ஒப்பாய்வுகளை ஏற்படுத்துவது முடிவுகளில் மிகுந்த அடையாளமாகும். The most significant sign in making decisions is to refrain from forming opinions about politicians.

காந்திஜியின் முக்கியக் கட்டுப்பாட்டில் எல்லாரையும் மதிப்பெடுத்தி அவர்தான் திருமூலராக இருக்கையில், திருமூலராக உயர்வுபடுத்தினான். By valuing and respecting everyone as per Gandhiji’s principal, he grew to become a true leader.